Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 464/QĐ-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________  

            Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2004

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet và Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2004 về việc cử thành viên Ban chỉ đạo Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-VPCP ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về việc thành lập Ban tiếp nhận và xây dựng Dự án Trang thông tin của Chính phủ phát trên mạng Internet.

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 99/2001/TT/BTC, ngày 5 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc ưu tiênkinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ban Quản lý dự án Website của Chính phủ):

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư và xây dựng Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Dự án Website Chính phủ)

2. Mục tiêu Dự án:

a) Mục tiêu tổng quát:

 -Website Chính phủđược đầu tư xây dựng nhằm tích hợp và cung cấp thông tin chính thức trên mạng Internet cho nhân dân trong nước và người nước ngoài về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông tin về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, về tình hình thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần phục vụ công tác thông tin đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của đất nước .

 - Website Chính phủ là đầu mốitích hợp và kết nối hoạt động cung cấp thông tin qua Internet của các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công về thông tin và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Chính phủ vớinhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ thiết kế:

- Đánh giá hiện trạng cung cấp thông tin chính thức cho nhân dân trong nước và người nước ngoài về tình hình phát triển KT-XH, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xác định nhu cầuđược cung cấp thông tin chính thức từ Chính phủ của nhân dânvà người nước ngoài.

- Đánh giá các Website hiện có của các Bộ/ngành, tỉnh, thành phố về nội dung thông tin, chất lượng thông tin, hình thức thể hiện, công nghệ sử dụng.

- Đánh giá tham khảo Website Chính phủ một số các nước khác.

- Thiết kế cấu trúc thông tin, quy trình thu thập, tổng hợp nội dung thông tin ; tính toán khối lượng vàyêu cầu chất lượng thông tin, thiết kế các cơ sở dữ liệu theo trương mục để đưa vào nội dung Website Chính phủ lên Internet bằng tiếng Việt vàtiếng Anh ( phần nội dung chủ yếu). 

- Thiết lập hạ tầng kỹ thuật Website Chính phủ (phần cứng, phần mềm, mạng, giải pháp an ninh hệ thống) bảo đảm việc chuyển tải Website Chính phủ như một trạm tích hợp thông tin chính thức của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Internet ; đảm bảo kết nối thông tinan toàn với Internet cho các hoạt động thông tin của Văn phòng Chính phủ .

-Tích hợp thông tin dữ liệu từ Website của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ yếu vào Website Chính phủ theo công nghệ Cổng giao diện điện tử.

-Thiết kế diện tích phù hợp, căn cứ địa điểm được bố trí tại VPCP để tiến hành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nơi làm việc của Ban biên tập Website Chính phủ.

-Hệ thống truyền thông kết nối Website Chính phủ với Internet .

- Xác định cơ cấu tổ chức nhân lực để quản lý, vận hành Website, chương trình đào tạo, huấn luyện đội ngũ chuyên viên vận hành Website Chính phủ.

- Lập tổng dự toán kinh phí đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo từng hạng mục, phân chia các gói thầu, quy cách thực hiện các gói thầu theo đúng quy chế của nhà nước.

- Xác định cụ thể kế hoạch thực hiện cácnội dung công việc chính của dự án;lập kế hoạch và tiến độ triển khai các hạng mục dự án.

 - Xác định hiệu quả kinh tế, xã hội mà dự án mang lại.

3. Phạm vi và quy mô Dự án:

-Website Chính phủ với quy mô như một Cổng giao diện điện tử, tích hợpcó chọn lọc thông tin, dữ liệu từ Website của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp chủ yếu vào Website Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet; (giai đoạn 2004-2005 tích hợp với các đơn vị đã có trang Web).

 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của mạng Website Chính phủ, được lắp đặt tại Văn phòng Chính phủ.

4. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2004 – 2005.

5. Cơ quan quản lý thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án Website Chính phủ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

  Ban quản lý Dự án Website Chính phủ tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và bản dự án Trang thông tin của Chính phủ trên mạng Internet được xây dựng theo Quyết định số 524/QĐ-VPCP ngày 24/7/2002 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCPvà căn cứ vào Quyết định này tiến hành các thủ tục theo đúng các quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Ban Quản lý Dự án Website Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :

- VPCP: BTCNVPCP - Trưởng BCĐ

Website CP Đoàn Mạnh Giao, các PCN

Trần Quốc Toản, Nguyễn Công Sự,                                       

 Vụ TCCB,Cục QT-TV, TT TTBC, TTTH,

- Thành viên BCĐ Website CP,

- Thành viên Ban QLDA Website CP,

- Lưu :VT, BQLDA.  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO WEBSITE CHÍNH PHỦ

(Đã ký)

 

Đoàn Mạnh Giao

 

  Tệp đính kèm
464.doc (41472 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 49/2013/QĐ-TTg ngày 02/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
    Quyết định số 790/QĐ-VPCP ngày 24 tháng 08 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.