Văn bản pháp lý về cổng TTĐT Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 790/QĐ-VPCP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 Hà Nội, ngày 24 tháng  08 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn, thiết kế Website Chính phủ

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG  CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet (Website Chính phủ);

Căn cứ  Quyết định số 195/QĐ-VPCP ngày 16/03/2004  về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Website Chính phủ;

Căn cứ công văn của Bộ Bưu chính, Viễn thông  số 1611/BBCVT-KHCN ngày 18/8/2004 về việc giới thiệu công ty làm tư vấn thiết kế dự án Website Chính phủ ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý dự án Website Chính phủ;

 QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1.
Chỉ định Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án Website Chính phủ.

Điều 2. Ban quản lý Dự án Website Chính phủ có trách nhiệm cung cấp những tư liệu đã có liên quan đến dự án cho đơn vị tư vấn, thương thảo nội dung các điều khoản, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn theo đúng các thủ tục, quy định của pháp luật.

Điều 3. Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC và Ban quản lý Dự án Website Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như  điều 3;

- VPCP:BTCN

PCN Trần Quốc Toản.

- Các thành viên BCĐ Website CP

- Ban QLDAWebsite CP

- Lưu: BQL Website CP(03), VT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Trần Quốc Toản

 

  Tệp đính kèm
790.doc (30208 Byte)
  Các văn bản khác
    Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.