Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3344) Hành chính (2762) Chính sách (2082)
Thuế - Lệ phí (2082) Đất đai - Nhà ở (1825) Doanh nghiệp (1802)
Tài chính - Ngân hàng (1587) Giáo dục - Đào tạo (1282) Lao động - Tiền lương (991)
Xây dựng (898) Y tế - Sức khỏe (812) Xuất - Nhập khẩu (787)
Nông nghiệp (760) Đầu tư (747) Giao thông (745)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành bộ "Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau
49/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
48/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đạo tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
47/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
47/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre
46/2018/TT-NHNN 28/12/2018 Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác
45/2018/TT-BYT 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
44/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
42/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
42/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
41/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
38/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018 Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành
31/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đăk Lắk
30/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
24/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
23/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
168/2018/NĐ-CP 28/12/2018 Về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
136/2018/TT-BTC 28/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quán lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
135/2018/TT-BTC 28/12/2018 Quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
132/2018/TT-BTC 28/12/2018 Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
09/2018/TT-BKHĐT 28/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
56/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
43/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ
40/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
128/2018/TT-BTC 27/12/2018 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
127/2018/TT-BTC 27/12/2018 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
08/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
07/2018/TT-BKHĐT 27/12/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
56/2018/TT-BCT 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
55/2018/TT-BCT 26/12/2018 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019
39/2018/TT-NHNN 26/12/2018 Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
36/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
33/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
32/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
31/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
30/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
29/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
28/2018/TT-BTNMT 26/12/2018 Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
« Đầu‹ Trước951 - 1000 | 41219Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.