Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các dự thảo này để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định công tác khảo sát luồng đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc thu thập, cập nhật thông tin, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu về Thi hành án hình sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiếp công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng dự án Luật xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin và tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức lĩnh vực công tác dân tộc và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về nước thải, khí thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2014 Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc ngành Thông tin và Truyền thông. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường; định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 60 ngành, nghề Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động –Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo các văn bản liên quan đến phương thức đặt hàng đặc thù của NHNN đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về vị trí việc làm chuyên ngành tài chính và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 và Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và biện pháp thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã/phường/thị trấn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra và định mức biên chế công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Danh sách cá nhân có hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.